Llistat de polítiques actives

Nom Tipologia Consentiment de l'usuari
condicions d'ús Política del Campus Virtual Usuaris autenticats

Resum

L'accés al Campus Virtual de la Universitat Rovira i Virgili (CVURV en endavant) i el seu ús comporten necessàriament l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest document. En tot cas, l'accés i l'ús dels materials que es contenen al CVURV implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les seves condicions d'ús i accés.

En cas d'incompliment. la Universitat Rovira i VIrgili podrà denegar, retirar, suspendre o bloquejar l'accés al CVURV i als serveis que des del mateix es prestin.

Llegeixi doncs, atentament, les condicions següents que són aplicables a tots els usuaris de la CVURV, tant estudiants, personal, ja sigui docent/investigador, ja sigui d'administració i serveis, com a convidats (a través de venia docendi o estudiants visitants).

Text complet de les condicions d'ús

CONDICIONS D'ÚS I ACCÉS al Campus Virtual de la Universitat Rovira i Virgili

Accés al CVURV. Bon ús del nom d'usuari i de la contrasenya

1. Per accedir al CVURV, tots els seus usuaris disposen d'un nom d'usuari personal i d'una contrasenya. Aquest usuari i contrasenya són els corporatius a la URV. L'accés al CVURV inclou l'ús dels continguts i serveis que es posen a disposició dels seus membres, segons el perfil concret que cadascun tingui assignat. Aquest accés és individual, personal i intransferible. L'usuari es compromet a mantenir en secret la identificació (contrasenya) de la qual és titular. Les actuacions realitzades sobre una determinada contrasenya es consideren efectuades per part del seu titular. L'usuari serà responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant tal identificació amb el seu consentiment o per la seva negligència. L'usuari es compromet a notificar la pèrdua d'aquesta identificació o l'ús per part de tercers amb la major brevetat possible quan en detecti la pèrdua o l'ús. També es compromet a no accedir, ni intentar accedir a espais als quals no té accés en funció del propi perfil.

Perfil d'usuari, bon ús i respecte mutu entre usuaris

2. El Moodle és un entorn de treball, el fet de figurar assignat a un espai d'assignatura NO implica necessàriament:

  • Com a professor: ser-ne professor oficial o exercir les funcions que li són pròpies
  • Com alumne: estar-ne matriculat

Per ser oficialment professor o alumne d'una assignatura s'han de complir els mecanismes establerts d'assignació de POA i de matriculació d'alumnes.

Per altra banda, si ets oficialment professor i/o alumne d'una assignatura i no figures com a tal a l'espai corresponent de Moodle, pots adreçar-te a suport.campusvirtual@urv.cat per tal de solucionar el problema.

3. La fotografia que t'identifica dins de l'entorn està posada exclusivament amb aquesta finalitat, ajudant als alumnes a identificar als seus professors i companys i viceversa.

Et recordem que, aquesta fotografia només és accessible pels professors i alumnes amb els que comparteixes aules virtuals dins el Campus Virtual, no està accessible a tot Internet, només als usuaris de la URV.

Tot i així, fent clic a sobre del teu nom a la part superior de la finestra pots accedir a modificar les teves dades així com també canviar la fotografia per una altra que compleixi amb la finalitat esmentada o eliminar-la si no estàs d'acord en que hi aparegui.

No es permetrà penjar fotos poc decoroses. La Universitat es reserva el dret d'eliminar aquestes fotos i adoptar les mesures disciplinàries pertinents en aquests casos.

4. Sempre i quan existeixi, l'adreça de correu electrònic institucional de la Universitat serà la destinatària de les notificacions que es generin al CVURV. Per tant, et recomanem consultar la bústia amb regularitat, ja que entre aquestes notificacions s'hi inclouen missatges dels professors que són del teu interès pel desenvolupament de la docència a la Universitat.

5. Tot usuari es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuós a les comunicacions amb els altres usuaris tan en espais públics com privats. També es compromet a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades i a no posar a disposició de tercers dades obtingudes a través de llistes de distribució o fòrums de notícies o en els espais públics del CVURV.

Requisits tècnics per a l'accés

6. El Campus Virtual funciona sobre la plataforma Moodle. Aquest software requereix d'unes característiques mínimes que ha de tenir el navegador des d'on s'accedeix. Per tant el correcte funcionament del mateix està supeditat a la versió del navegador amb el qual s'accedeix. Et recomanem l'actualització del teu navegador a la última versió disponible.

Quant a la publicació de continguts

7. L'objectiu del *Pla de treball * (només disponible inicialment per estudiants de grau) és donar informació a l'alumne del desenvolupament de l'assignatura. Aquest document és flexible i provisional i es pot modificar segons necessitats de docència o altres circumstàncies que concorrin. Per tant, en tot cas s'ha de corroborar la seva fiabilitat amb el professorat de les diferents assignatures, controlant així possibles desajustos.

8. El continguts que es publiquin a l'entorn, tenen l'objectiu exclusiu d'estar destinats a la docència, a la recerca vinculada a la URV o a processos administratius de gestió a la URV.

9. Queda prohibit l'ús privat o comercial dels recursos, plataforma o cursos.

10. El contingut protegit pels drets d'autor de tercers únicament podrà ser usat amb el consentiment del titular. Si és el cas, se'n farà referencia de l'autoria.

11. En cap cas es podran publicar documents que continguin contingut pornogràfic o sexe explícit, ni aquells amb contingut amenaçador o que inciti a la violència, al racisme, la xenofòbia o a la discriminació de qualsevol tipus. Tampoc es podrà publicar material protegit per la normativa de drets d'autor, ni amb caràcter difamatori.

12. La publicació de dades de caràcter personal o confidencials o documents que continguin aquest tipus de dades requereix el consentiment de les persones interessades, excepte quan ho prevegi la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

13. Vostè reconeix i accepta ser l'únic responsable de l'arxiu i de les conseqüències de la seva publicació.

14. La URV no és responsable dels arxius publicats a l'Entorn

15. La URV es reserva el dret d'emprendre les accions legals oportunes en el cas d'incompliment legal o que existeixen fets constitutius de delicte.

En quan a l'accés dels usuaris als espais de cursos acadèmics finalitzats

16. Els usuaris tindran accés als espais del curs vigent i als espais dels dos cursos acadèmics immediatament anteriors.

En quan a l'ús de sistemes externs per part del professorat

17. Els treballs lliurats pels estudiants en el Campus Virtual de la URV poden ser sotmesos a comprovacions d'originalitat amb múltiples fonts i, de la mateixa manera, poden passar a formar part de la base de fonts de comparacions per a futurs treballs.

En quan a l'ús de materials per part del professorat l'autoria dels quals és d'altres professors/es

(Respon a situacions en que un nou professor ens demana accés a espais de docència de cursos anteriors)

18. Tenint en compte que la propietària dels drets d'explotació és la Universitat (Estatut i Normativa de propietat intel·lectual de la URV), podem donar-te accés sempre i quan es compleixin aquests requisits:

  • Assignació de docència, en el curs actual, en la matèria als continguts de la qual es vol accedir.
  • Petició formal del director del Departament al Servei de Recursos Educatius (suport.campusvirtual@urv.cat).
  • Citar expressament el nom de l'autor o autora si fem ús dels seus materials. L'autoria és un dret personalíssim del professor/a. Això vol dir que podem fer-ne ús (explotació) però cal que respectem el nom de l'autor/a.

Cookies i dades de navegació

19. Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per a gestionar les sessions dels usuaris registrats i per a millorar la seva experiència d'ús. També s'utilitzen cookies de tercers per a recavar informació anònima amb la finalitat d'obtenir estadística sobre l'ús de la plataforma. Qualsevol acció que no sigui el bloqueig de les mateixes implica el consentiment per a la seva instal·lació i ús.

Declaració de COMPROMÍS DHONESTEDAT ACADÈMICA en el marc del període de docència i avaluació no presencial derivat de la crisi per la COVID19.

20. Com a estudiant universitari o universitària responsable, soc conscient que, acord amb la normativa universitària URV, el plagi, la falsificació de dades i d’altres pràctiques contràries a la deguda honestedat acadèmica són faltes greus que poden perjudicar de manera molt important la meva integritat ètica i el meu expedient acadèmic i em comprometo a no incórrer-hi.